دو كرسی مديريت جهانی يونيما برای يونيمای ايراندو كرسی مديريت جهانی يونيما برای يونيمای ايران #1
دكتر حميدرضا اردلان، رئيس يونيماى (UNIMA) ايران در بيست و دومين كنگره جهانى يونيما، در ماه جاری براي عضويت در كميته اجرايي و رياست كميته حفاظت از ميراث اين اتحاديه انتخاب شد.
بيست و دومين كنگره يونيما –اتحاديه بين المللي نمايشگران عروسكي- در حالي از 7 تا 16 خرداد 1395 ( ٢٧ مى تا ٥ جون 2016) با حضور نمايندگان بيش از 100 كشور عضو از 5 قاره، در تلوزا - اسپانيا برگزار شد كه طي انتخاباتي دكتر حميدرضا اردلان، به عضويت در كميته اجرايي (The Executive Committee) و رياست كميته حفاظت از ميراث (Heritage Conservation) اين اتحاديه در آمد.
گفتني است، اين اتحاديه كه قديمي ترين سازمان بين المللي تئاتر در جهان است، يك نهاد غيرانتفاعي است كه وابسته به سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (UNESCO) فعاليت مي كند.
يونيما هر چهارسال طي برگزاري انتخاباتي با حضور نمايندگان كشورهاي عضو، 18 نفر را در قالب كميته اجرايي و رؤسای 16 كميته تخصصي، براي مديريت اين اتحاديه به مدت 4 سال انتخاب مي كنند كه در اين دوره حميدرضا اردلان تا سال 2020 به عنوان يكي از اين 18 نفر انتخاب شد.
از جمله ديگر برنامه هاي اين كنگره ارائه گزارش كميته اجرايي، كميته ها و مراكز ملي بود كه در اين بخش هم گزارش يونيماي ايران به عنوان يكي از بزرگترين و فعال ترين مراكز ملي كه در 15 استان كشور دفتر استاني نيز دارد، مورد استقبال حاضرين قرار گرفت.
همچنين، در كنگره جهانى يونيما در چنگدو –چين در سال 2012 نيز رئيس يونيماي ايران، طرح تأسيس كميته توسعه استراتژيك يونيماى جهانى را بر اساس مدل توسعه يونيماى ايران تهيه و پيشنهاد داده بود كه به تصويب نمايندگان يونيما از سراسر جهان رسيد و هم اكنون در كنار كميته هاي تخصصي يونيما زير نظر هيأت مديره يونيماي جهاني فعاليت مي كند.
شايان ذكر است، مبارك يونيما -مركز ملي اتحاديه بين المللي نمايشگران عروسكي در ايران- در حدود سه دهه سابقه فعاليت دارد كه عضويت ايران در كميته اجرايى و رياست كميته حفاظت از ميراث اين اتحاديه جهاني، مي تواند  دستاورد هاى فراوانى براى فرهنگ و هنر ايران به ويژه تئاتر عروسكى اين سرزمين به همراه داشته باشد.

- دریافت فایل