آزاده پورمختار / مدیرمالی / مسئول کمیته اقتصادی و جذب منابع مالیآزاده #1