سلما محسنی اردهالی / علی البدل هیئت مدیره / مسئول کمیته آموزشسلما #1
تحصيلات:
كارشناس ارشد انيميشن (دانشگاه تربيت مدرس، 1384-1381)
كارشناس تئاتر، گرايش تئاتر عروسكي (دانشگاه تهران، 1380-1376)
تخصص:
كارگرداني، بازيگري و بازي دهندگي عروسك، طراحي و ساخت عروسك، نوشتن و ترجمه متون تخصصي انيميشن و نمايش عروسكي
مسئوليت ها: 
عضو سرويس خارجي و هيات تحريريه مجله انيميشن پيلبان (به صورت پراكنده از سال 1382 و مداوم از سال 1386)
مسوول بخش ترجمه كتب تخصصي انيميشن موسسه پيلبان- پويانما
نمايش ها: 
كارگرداني و بازي دهندگي: پسرك چشم آبي (1389)، از حوا به حوا (1388)، كنار تمام پنجره هاي جهان (1380 و 1383 دو شيوه اجرايي) براي گروه سنجاق قفلي.
بازي دهندگي: در نمايش هاي اپراي عروسكي رستم وسهراب (1383)، مكبث (1385) ،عاشورا (1387) و مولوي (1388) و نمايش سايه‌اي آهوياهو (1384) به كارگرداني بهروز غريب پور براي گروه تئاتر عروسكي آران. 
بازي و بازي‌دهندگي در نمايش خانه‌ي برناردا آلبا،به كارگرداني زهرا صبري، 1389
بازي دهندگي و طراحي و ساخت عروسك در نمايش هاي روياي بي كفن (1381) و هديه جشن سالگرد(1383) به كارگرداني روشنك روشن.