میر آرش مصطفایی / مدیر روابط عمومیمیر آرش #1
تحصیلات:
کارشناس نمایش عروسکی 
تخصص:
طراح و سازنده دکور وعروسک 
مسئولیت ها: 
حضور در چندین دبیرخانه جشنواره از جمله دبیر اجرایی نهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان 1384-85
داور بخش نمایش عروسکی یک دوره جشنواره دانشگاه پیام نور 
عضو  علی البدل هیئت مدیره انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر 1389
نمایش ها:
طراح و سازندة عروسك نمايش عروسكي: وسپس هيچ نبود، حيات النفوس، عروسي خون، دوستاني مثل ماه، پينوكيو عاشق شده و ...