از دیگران، معرفی فضاهای مجازی در ارتباط با نمایش عروسکی است. نمایشگرها، گروه ها، سالن ها، خبرگزاری ها، دانشگاه ها، انجمن ها و سازمان ها.