مبارک یونیماشعبه ایرانی اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی - یونیما


یونیمای ایران پس از دو سال تعطیلی با روندی متفاوت، در سال هشتاد و هشت، آغاز به كار كرد. سابقه تأسیس دفتر یونیما در ایران مفصل است و زحمات فراوانی برای حفظ و فعالیت های آن كشیده شده است. ما برای تداوم این فعالیت ها در دور جدید نیاز داشتیم تا ساختار تشكیلاتی یونیما را از تكیه به حمایت های دولتی به سمت توانایی های اعضای یونیما و ارگانهای غیردولتی ببریم و در كنار ارگانهای دولتی به تولید فكر بپردازیم. برای انواع فعالیت ها در حوزه تئاتر طراحی كنیم و به گسترش یونیما درنقاطی كه مستعد فعالیت هستند یاری رسانیم.
 اساس این فعالیت‌ها بر این نظریه مبتنی است كه مبارک یونیما (یونیمای ایران) صاحب روش در فعالیت های نظری و عملی باشد و به یكی از كانونهای تئاتر عروسكی جهان مبدل شود. جامعه تئاتر عروسكی ایرانی و تبع آن یونیمای ایران، فعالیت های خود را در تهران متمركز كرده است. این‌در حالی است كه ایران صاحب 100 ها نوع عروسك و نمایش های عروسكی آئینی است و اغلب اینها در نقاط مختلف حتی دور افتاده حیات دارند.
برای دست یابی به این اهداف، ما تعداد فعالان در دفتر مبارك یونیما را افزایش داده ایم و تمركز قدرت و كار را از رئیس مبارك یونیما به هیات مدیره و از هیات مدیره به كمیته های مختلف و از كمیته‌ها به دفاتر شهرستانها گسترش دادیم. این مهم ترین طراحی در بازسازی ساختار تشكیلاتی یونیمای ایران طبق اهداف و اساسنامه یونیمای جهانی بود كه سبب تقسیم وظایف شده، تا هركس طبق مفاد مصوب كه به امضای هیات مدیره یونیمای ایران رسیده بود عمل نماید. افتتاح دفتر مبارك یونیما در یكی از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری بنام ده چشمه نشان داد كه پتانسیل قابل توجهی برای گسترش فعالیت های نمایش عروسكی در ایران وجود دارد. افتتاح شش دفتر استانی پس از دفتر ده چشمه اقداماتی در جهت اهداف ملی یونیمای ایران بشمار می آیند.
همچنین ما امیدواریم در حوزه فعالیت های مبارك یونیمای ایران به افتتاح دفاتر یونیما در كشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و تاجیكستان كه با كشور ایران مشتركات فرهنگی عمیق دارند، یاری رسانیم. در حوزه فعالیت های بین المللی نیز در نظر داریم با دفاتر یونیما در آسیا فعالیت های مشتركی را آغاز نماییم تا برایند آن در سالهای آینده، به اهداف یونیمای جهانی یاری رساند. «تعریف جایزه معنوی تئاتر عروسکی ایران با همکاری یونیما و دیگر ارگان های فعال تئاتر عروسکی»، «ایجاد زمینه انتشار آثار آموزشی و پژوهشی»، «احیا و بازسازی عروسک های آیینی و آیین های عروسکی»، «شناخت تشکل های عروسکی جهان» و «معرفی متون و منابع عروسکی»، از جمله دیگر سرفصل هایی است که می تواند در فعالیت های آینده یونیما مورد توجه قرار گیرد.

حمیدر رضا اردلان
رئیس مبارك یونیما