شرایط عضویت  برای عضویت در شاخۀ ایرانی اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی (Mobarak UNIMA) به مدارک زیر نیاز است:

1- پر کردن فرم عضویت
2-دو قطعه عکس
3- کپی کارت ملی
4- فهرست سوابق کاری (رزومۀ کاری) پیوست فرم شود.
5- واریز پانزده هزار تومان (15000 تومان) حق عضویت سالانه به حساب 2123253104 بانک ملت شعبۀ طالقانی (کد 68098) و تحویل فیش پرداخت همراه با دیگر مدارک به دفتر مبارک یونیما.

print
- دریافت فایل