نمایش عروسکی دختران باغ های قالی در بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکینمایش عروسکی دختران باغ های قالی در بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکی #1نمایش عروسکی دختران باغ های قالی در بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکی #2

از نمایش عروسکی دختران باغ های قالی در بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکی در چنگدو تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی مبارک یونیما، نمایش عروسکی دختران باغ های قالی به کارگردانی «افسانه زمانی»، کاری از گروه تئاتر عروسکی آرین، در بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکی در چنگدو، کشور چین به نمایش درآمد و جایزه ی بخش میراث ملی را دریافت کرد.