اولین جلسه هیئت مدیره جدید مبارک یونیما تشکیل شداولین جلسه هیئت مدیره جدید مبارک یونیما در روز ------ در محل تئاتر شهر با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره برگزار شد.
به گزارش سایت مبارک یونیما در این جلسه، " حمیدرضا اردلان " که در انتخابات بیشترین رای را کسب نموده بود به عنوان رئیس مبارک یونیما منصوب شد و همچنین " فرناز بهزادی " نایب رئیس، " پوپک عظیم پور تبریزی " مدیر روابط بین الملل، " مجید بوربور " مدیر اجرایی، " میرآرش مصطفایی " مدیر روابط عمومی، " آزاده پورمختار " مدیر مالی و " مرضیه محبوب " به سمت منشی انتخاب شدند.
همچنین هیئت مدیره تصویب کرد که کمیته های دانشجویی، موزه و آرشیو، کاریابی و استراتژیک به کمیته های قبلی مبارک یونیما افزوده گردد.