کمیته توسعه استراتژیک یونیمای جهانی در ایرانکمیته توسعه استراتژیک یونیمای جهانی در ایران #1

اولین کنفرانس کمیته توسعه استراتژیک یونیمای جهانی در ایران برگزارشد.

در کنگره بین المللی و سراسری یونیما در سال 2012 چین چنگدو، یونیمای ایران توانست با پیشنهاد تأسیس کمیسیون توسعه استراتژیک براساس مدل توسعه یونیمای ایران، آراء مجمع جهانی یونیما را جلب نماید. اکنون کمیسیون توسعه استراتژیک یکی از شانزده کمیسیون اصلی یونیمای جهانی است.

پس از تأسیس این کمیسیون  رونی آلبرشت Ronny Aelbrecht رئیس یونیمای بلژیک و عضو کمیته اجرایی یونیمای جهانی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون و حمیدرضا اردلان رئیس یونیمای ایران به عنوان عضو و نایب رئیس ، جان لواندوسکی John Lewandowski  از امریکا ، فرانس هاکرمانس Frans Hakkermans از هلند و کاتا کسَاتو Kata Csato از مجارستان به عنوان اعضای دیگر انتخاب شدند. دفتر دائمی این کمیسیون بنا فعالیت های گسترده و ایجاد نگاه و نقد به گذشته و همچنین ارائه پیشنهاد برای تحول آینده یونیمای جهانی به یونیمای ایران واگذار شده است و با همکاری یونیمای ایران اداره می شود. به همین سبب از مورخ 5 الی 8 بهمن ماه 1393 اولین کمیسیون رسمی آن در تهران  برگزارشد. در این کمیسیون پیشنهاد برای توسعه استراتژیک یونیمای جهانی ارائه شد. یونیمای ایران در میان دیگر مراکز ملی جهان یکی از فعالترین مراکز است و در پنج کمیته جهانی؛ توسعه استراتژیک، پژوهش، میراث معنوی، زنان و انتشارات عضویت و حق رأی دارد. یونیما یکی از شاخه های هنری یونسکو و سازمان ملل متحد است.  ایران به طور رسمی در این اتحادیه بین المللی عضویت دارد.