مجمع عمومی مبارک یونیما برگزار می شودمجمع عمومی مبارک یونیما برگزار می شود #1
نخستین مجمع عمومی مبارک یونیما در دوره جدید فعالیت خود، دهم دی ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش سایت مبارک یونیما، مبارک یونیما طی فراخوانی از کلیه اعضای خود دعوت کرده تا در مجمع عمومی این اتحادیه که در روز شنبه دهم دی ماه سال جاری برگزار می شود، حضور به هم رسانند.
در این فراخوان خطاب به اعضای مبارک یونیما آمده است: « با عنایت به گذشت دو سال از دور جدید فعالیت مبارک یونیما و ضرورت تجمع و هم اندیشی به سبب الف) استماع گزارش تصویب قانون عضویت ایران در اتحادیه بین المللی نمایش عروسکی ب) استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس و مسئولین کمیته ها ج) تصویب اساسنامه ملی و د) هم اندیشی پیرامون استراتژی مبارک یونیما در سال های آتی، از شما دعوت می شود، در مراسم مجمع عمومی مبارک یونیما حضور به هم رسانده، تا در کنار هم، گامی اثربخش در مسیر توسعه و اعتلای نمایش عروسکی در این سرزمین برداریم.»
همچنین در بخش دیگر این فراخوان یادآوری شده است: « 1- حضور بموقع و همگی همکاران جهت رسیدن به حدنصاب لازم، موجب امتنان خواهد بود. 2- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید. در این صورت هیچکس نمی تواند نمایندگی بیش از دو عضو دیگر را بپذیرد. 3-همراه داشتن کارت عضویت حاضرین و برگه کتبی واگذاری حق عضویت برای نماینده عضو، الزامی است.»

مجمع عمومی مبارک یونیما، شنبه 10 دی 1390، ساعت 15، در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.