پیام تسلیتهنرمند گرامی
       خانم مریم سعادت

بدینوسیله درگذشت برادر گرانقدرتان را تسلیت عرض نموده، شادی روح آن مرحوم را از خداوندممنان خواهانیم و برای شما و خانواده محترمتان سلامتی و بهروزی آرزومندیم.

هیئت مدیره و اعضای مبارک یونیما