دیدار رئیس یونیمای بلژیک با اعضای مبارک یونیمادیدار رئیس یونیمای بلژیک با اعضای مبارک یونیما #1دیدار رئیس یونیمای بلژیک با اعضای مبارک یونیما #2دیدار رئیس یونیمای بلژیک با اعضای مبارک یونیما #3دیدار رئیس یونیمای بلژیک با اعضای مبارک یونیما #4

رونی آلبرشت رئیس یونیمای بلژیک در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران پیرامون تئاتر معاصر اروپا با نگاهی به نمایش عروسکی بلژیک سخنرانی کرد.
به گزارش روابط عمومی مبارک یونیما، در جلسه روز یک شنبه 5 بهمن ماه 1393 در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان رئیس یونیمای بلژیک با اعضای مبارک یونیمای ایران دیدار کرد و طی این جلسه به بررسی تئاتر معاصر اروپا و نمایش عروسکی بلژیک پرداخته شد.
این جلسه با حضور هیات مدیره مبارک یونیما ، اعضای یونیمای ایران و دیگر علاقمندان به نمایش عروسکی برگزار شد. در آن ابتدا رونی آلبرشت به معرفی خود و سیر شکلگیری آثارش پرداخت و سپس به معرفی کشورش بلژیک و نمایش عروسکی در آنجا پرداخت و در ادامه به سوالهای حاضرین پاسخ گفت.